Avverkning

VVDS huvudsysselsättning är att utföra både slutavverkningsuppdrag och gallringsuppdrag åt medlemmar och leverantörer.

Avverkningsuppdragen sker till självkostnadspris eller till ett fast avverkningspris.

Uppdragen utförs med certifierade entreprenörer som har gedigen erfarenhet och stor kunskap.

Här kan du läsa mer om
- Slutavverkning
- Gallring

Skogsvård

Allt som finns under begreppet skogsvård är i princip kopplat till kostnader i någon form. En kostnad som också skall ses som en investering i fastigheten och i framtiden.
Att komma undan med en lägre kostnad i ett initialt skede, kan ibland visa sig när allt är klart, att det har kostat både mer pengar och möda.

Har du funderingar på något, hör av dig till oss. Vi har resurser för att hjälpa till.

Här kan du läsa mer om
- Markberedning
- Plantering
- Röjning

Grön skogsbruksplan

Vi samarbetar med erfarna entreprenörer för att upprätta gröna skogsbruksplaner och i viss mån även värderingar åt VVDS.

Grön skogsbruksplan är ett väldigt bra instrument och en utförlig dokumentation över skogsinnehavet.

Det är dessutom ett krav om man vill certifiera sin skog.

För de skogsägare som inte bor i närheten av fastigheten är det ett suveränt hjälpmedel att ha en grön skogsbruksplan.
Att få en fullständig skogsbruksplan kostar 170 kr/ha produktiv mark plus 2000 kr i initialkostnad. Medlemmar betalar bara 150 kr/ha produktiv mark och 2000 kr i initialkostnad.

Certifiering

VVDS certifierar skogsfastigheter enligt FSC® (C089427) och PEFC (05-32-7/V580).

Att certifiera skogen innebär att man förbinder sig att följa FSC® och PEFC:s skogsstandard. Man får ett bevis på att man sköter sin skog på ett miljöriktigt sätt. Detta kan man visa upp för omvärlden och därmed trygga avsättning för sitt virke.

Tag kontakt med oss för ytterligare information om certifiering.

Här kan du läsa mer om
- Nyckelbiotopspolicy

Förvaltning

VVDS åtar sig att förvalta din skogsfastighet.

Allt fler bor inte längre i sin fastighet, tiden räcker inte till eller så är det så att man känner osäkerhet över vad som behöver göras, då kan det vara skönt att ha en lokalt knuten kontakt som sköter fastigheten och som kommer med förslag över vad som behöver göras.

Vid förvaltning skriver vi ett förvaltningsavtal där vi gemensamt med skogsägaren/skogsägarna kommer överens om hur skogen skall skötas.

Övriga tjänster

Rådgivning

Har Ni bryderi, vet inte riktigt vad Ni skall göra, är det läge för gallring?

När vi slutavverkar, skall vi lämna fröträd eller skall vi satsa på att plantera istället?

Det är många frågeställningar som man som skogsägareställs inför och det är inte alltid så lätt att veta svaren.

Hör av er till oss, vi kan hjälpa till.

Värdering

Ni kanske skall sälja eller överlåta fastigheten, ni kanske är intresserad av att köpa en fastighet och inför detta vill värdera skogsbeståndet.

Hör av er till oss.

Policy

Policy för Västra Värmland och Dals skogsägareförening skall verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFCs och FSc®´ (FSC-C089427)
-krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.

Följa ILO:s kärnkonventioner gällande:

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar. 

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Västra Värmland och Dals skogsägareförening skall verka för att denna volym ökar. 

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.  

Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

VVDS

Anders Alm

VD

Råvarupolicy

VVDS skall som köpare av skogsråvara och i sin skogsbruksverksamhet, verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi uppnår detta genom att:

VVDS

Anders Alm

VD