Avverkning

Slutavverkning

När kan jag slutavverka?

Målet som hägrat och som varit i fokus under många många år är nu inom räckhåll, det är skördetid. Likt jordbrukaren som sår på våren och skördar på hösten, på samma sätt gäller för skogsägaren att skörda när skogen är mogen. Mycket stor del av inkomsterna inom skogsbruk kommer från virkesförsäljningen vid slutavverkning. Att välja var man skall slutavverka är inte alltid så enkelt som det låter, valet av bestånd har stor betydelse för skogsbrukets långsiktiga lönsamhet. Bestånd som har stannat i växten bör avverkas först, medan de som fortfarande växer sparas till senare. Då får du högsta sammanlagda tillväxt på skogskapitalet.

Vad säger lagen?

Enligt skogsvårdslagen får man inte avverka skog som fortfarande har
god tillväxt. Skogen måste ha nått en viss minimiålder för att få slutavverkas.
Minimiåldern varierar från 50 år i bördig granskog till över 100 år för tallskog
på mager mark. Har du en skogsbruksplan är det enkelt, där kan du se när avverkning är föreslagen och där har du också information om ålder och ståndortsindex (ett mått på markens förmåga att producera). Alla slutavverkningar som är större än ett halvt hektar måste anmälas till Skogsstyrelsen. Avverkningen får inte påbörjas inom sex veckor från det att anmälningen gjorts.

Att tänka på innan

Hur ser min skattesituation ut, behöver jag ha en betalningsplan för att sprida ut intäkterna under fler år. Är trakten lämplig för att ta ut GROT, GROT står för GRenar och TOppar.
Naturvårdshänsyn måste finnas med i planeringsstadiet. I samband med planering av slutavverkning får man heller inte glömma bort föryngringen, hur ska föryngringen ske. Behöver det sparas fröträd. Ny skog bör planteras så snart som möjligt efter avverkning. Enligt skogsvårdslagen ska ny skog anläggas senast tredje året efter avverkningsåret.

Vi hjälper dig gärna med hela föryngringsarbetet – från planering till genomförande.

Olika sätt att sälja virke på.

Det vanligaste sättet för oss att köpa virke är att vi köper det på rot, så kallad avverkningsrätt. Det innebär att vi tar hand om avverkningen och transporten till industrierna.
Vi kan också köpa så kallat leveransvirke. Då har du själv avverkat och transporterat ut virket till bilväg och vi sköter transporten till industri.

Hör av dig till oss, vi har både kompetens och resurser.

Gallring

Sköt din skog och dubbla värdet.

Du avgör själv

Skillnaden mellan att du sköter din skog aktivt eller låter bli är mycket stor, mycket större än du antagligen tror. Genom att röja och gallra din skog i tid ökar du ditt netto med i vissa lägen över 100% under en omloppstid på en bördig mark.

Varför gallra?

Gallring är lika med  ökad tillväxt. Precis som i morotslandet måste en del gallras bort för att ge ökat utrymme åt de man vill satsa på till skörd. Utan gallring uppstår självgallring och träd dör i konkurrensen med andra träd. De som överlever får mindre utrymme och hämmas därmed i sin tillväxt. Det blir en hel del virkesförluster under en normal omloppstid.

När är det dags att gallra?

En enkel tumregel, står träden så tätt att kronorna växer in i varandra är det hög tid att gallra. En annan tumregel att ha i bakhuvudet, gran bör gallras första gången när den gröna kronan närmar sej 2/3 av totala trädlängden. För tall ska kronans längd vara hälften av trädets totala längd.

Normalt gallrar man första gången när beståndet är 25-35 år. Exakt när det är dags beror på hur bördig marken är, men det viktiga är att inte vänta för länge. Det behöver inte gå särskilt många år förrän du börjar tappa pengar.

Gallring är första gången som beståndet har möjlighet att ge tillbaka pengar på insatt kapital. En välskött skog kan vid en första gallring lämna en bra avkastning på dina investeringar, sen ska man inte fokusera enbart på intäkten utan tänka på att lägga grunden till en god framtida avkastning.

Har du frågor , kontakta oss. Vi har både resurser och kompetens.